Spørsmål om det foreligger tilstrekkelig reelt behov for å fremme sak med krav om erstatning, jf. tvisteloven § 1-3 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27.4.2015, HR-2015-00909-U, (sak nr. 2015/557), sivil sak, anke over kjennelse

Overkommandoen AS (advokat Morten Steenstrup) mot Staten v/Forsvarsdepartementet (Regjerningsadvokaten v/advokat Hilde Lund)

Dommere: justitiarius Schei og dommerne Skoghøy og Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen