Spørsmål om dommerhabilitiet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22.1.2015, HR-2015-00162-U, (sak nr. 2014/2109), sivil sak, anke over kjennelse

X AS (advokat Bjørn Kvernberg) mot Svenska Handelsbanken AS (advokat Erik Mauritzen)

Dommere: Gjølstad, Utgård, Indreberg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen