Spørsmål om oppnevnelse av medisinsk sakkyndig i sak om erstatning for yrkesskade

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17.2.2015, HR-2015-00394-U, (sak nr. 2015/282), sivil sak, anke over kjennelse

Tryg Forsikring (advokat Svein Åge Bergset) mot A (advokat Per Olsen)

Dommere: Matningsdal, Bergsjø, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen