Spørsmål om oppnevnelse av sakkyndig i sak om erstatning for yrkesskade

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 09.01.2015, HR-2015-00040-U, (sak nr. 2014/2150), sivil sak, anke over kjennelse

If Skadeforsikring NUF (advokat Nora Lund Lefdal) mot B (advokat Anders Foss)

Dommere: Tønder, Endresen, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen