Anke over kjennelse av lagmannsretten i sak om utlegg

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20.5.2015, HR-2015-01100-U, (sak nr. 2015/768), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Arild Haugan) mot B

Dommere: Skoghøy, Webster, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen