Ankenektelse etter tvisteloven § 29-13 annet ledd i sak om gyldigheten av vedtak av Utlendingsnemnda

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6.5.2015, HR-2015-00987-U, (sak nr. 2015/779), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Olga Halvorsen) mot Staten v/Utlendingsnemnda (advokat Jarl R. Henstein)

Dommere: justitiarius Schei og dommerne Skoghøy og Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen