Ankenektelse i sak om utmåling av erstatning etter pasientskade

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21.5.2015, HR-2015-01111-U, (sak nr. 2015/701), sivil sak, anke over beslutning

A mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Henrik W. Bärnholdt)

Dommere: justitiarius Schei og dommerne Skoghøy og Normann

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen