Avslag på begjæring om oppnevnelse av medisinsk sakkyndige i sak om erstatningsansvar etter trafikkulykke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 7.10.2015, HR-2015-02016-U, (sak nr. 2015/1722), sivil sak, anke over kjennelse

If Skadeforsikring NUF (advokat Truls Nygård) mot A (advokat Sven Knagenhjelm)

Dommere: Webster, Kallerud, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen