Avvisning av anke som følge av mangler ved ankeerklæringen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 9.11.2015, HR-2015-02249-U, (sak nr. 2015/1960), sivil sak, anke over dom

A mot Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Stig Nordby)

Dommere: Skoghøy, Bårdsen, Normann

Les avgørelsen i sin helhet

Til toppen