Avvisning av klage over utleggsforretning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13.5.2015, HR-2015-01038-U, (sak nr. 2015/783), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Christian Grahl-Madsen) mot EGD Holding AS (advokat Bjørn Frode Skaar)

Dommere: Skoghøy, Webster, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen