Anke over lagmannsrettens kjennelse om avvisning og delvis opphevelse av tingrettens dom i en tvist om eiendomsrett til to eiendommer

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 7.10.2015, HR-2015-02012-U, (sak nr. 2015/1696), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Kai-Ingve Gavle) mot One Investment AS, B (advokat Steinar B. Yndestad)

Dommere: Utgård, Bull, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen