Begjæring om tvangssalg av borettslagsandel, og reiser spørsmål om det kan tas utlegg i en andel som debitor er registrert, men ikke reell, eier av

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.9.2015, HR-2015-01844-U, (sak nr. 2015/1560), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Robert Helberg) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Eline Hvidtsen)

Dommere: Øie, Endresen, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen