Gyldigheten av Klima- og forurensningsdirektoratets vedtak om midlertidig utslippstillatelse etter forurensningsloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20.5.2015, HR-2015-01101-U, (sak nr. 2015/661), sivil sak, anke over dom

I.
Cermaq Norway AS, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (partshjelper) (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Staten v/Klima- og miljødepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub)

II.
Staten v/Klima- og miljødepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub) mot Cermaq Norway AS, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (partshjelper) (advokat Kaare Andreas Shetelig)

Dommere: Skoghøy, Webster, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen