Habiliteten til lagdommerne

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og belslutning, 3.11.2015, HR-2015-02194-U, (sak nr. 2015/1794), sivil sak, anke over beslutning

A mot Norsk Butikkdrift AS (advokat Sten Foyn)

Dommere: Stabel, Matheson, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen