Krav om sikkerhetsstillelse for mulig sakskostnadsansvar for utenlandsk saksøker

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12.5.2015, HR-2015-01039-U, (sak nr. 2015/703), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Per Danielsen) mot B, C AS (advokat Cato Schiøtz)

Dommere: Skoghøy, Normann, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen