Kravet til kontradiksjon hvor lagmannsretten nekter en anke fremmet i medhold av tvisteloven § 29-13 andre ledd med en annen begrunnelse enn tingrettens avgjørelse bygger på

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.10.2015, HR-2015-02080-U, (sak nr. 2015/1631), sivil sak, anke over beslutning

RV Holding AS (advokat Steinar Mageli) mot Oslo kommune (kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Espen Hansen)

Dommere: Utgård, Webster, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen