Lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20.5.2015, HR-2015-01106-U, (sak nr. 2015/890), sivil sak, anke over kjennelse

Cermaq Norway AS, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Staten v/Klima- og miljødepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub)

Dommere: Skoghøy, Webster, Atntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen