Lagmannsrettens beslutning om å fremme anken da ankegjenstandens verdi er funnet å overstige 125 000 kroner, jf. tvisteloven § 29-13 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16.4.2015, HR-2015-00813-U, (sak nr. 2015/511), sivil sak, anke over beslutning

A (advokat Arne Gjeraker) mot B (advokat Endre Grande)

Dommere: Stabel, Endresen, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen