Sakskostnadsavgjerd i sak om tvangssal og tvangsfråviking

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 7. august 2015, HR-2015-01472-U, (sak nr. 2015/1360), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Elisabeth Svendsen Schøning) mot B (advokat Joar Heide)

Dommere: Matningsdal, Utgård, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen