Sakskostnadsavgjørelse i en sak som har vært stanset i henhold til Luganokonvensjonen artikkel 27

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12.01.2015, HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Silje Elisabeth Stenvaag) mot Aftenposten AS (advokat Josefine Natalie Engström)

Dommere: Gjølstad, Utgård, Indreberg

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen