Samtykke til fremleggelse av nye bevis

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse 26.5.2015, HR-2015-02312-U, (sak nr. 2014/2312), sivil sak, anke over dom

Aftenposten AS (advokat Jon Wessel-Aas) mot A (advokat Carl U. Bore)

Dommere: Øie, Normann, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen