Særskilt anke over lagmannsrettens avgjørelse om ansvaret for å betale lovbestemte utgifter ved overskjønn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.12.2015, HR-2015-02539-U, (sak nr. 2015/2251), sivil sak, anke over kjennelse

X kommune (advokat Steinar Mageli) mot A (advokat Dyre Østby), Rom Eiendom AS (advokat Tarjei Pedersen)

Dommere: Skoghøy, Indreberg, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen