Særskilt anke over sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 1.12.2015, HR-2015-02406-U, (sak nr. 2015/1975), sivil sak, anke over kjennelse

A, B (advokat Andreas Poulsson) mot C (advokat Bjørn Jakobsen)

Dommere: Skoghøy, Bårdsen, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen