Spørmål om en klage over utlegg er framsatt for sent

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.08.2015, HR-2015-01656-U, (sak nr. 2015/1361), sivil sak, anke over kjennelse

Staten v/NAV Innkreving mot Gate Security AS (advokat Lars R. Berg)

Dommere: Øie, Noer, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen