Spørsmål om avvisning av søksmål for domstolene

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 1.12.2015, HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse

Staten v/likestillings- og diskrimineringsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Elisabeth Stenwig) mot A (advokat Vegard Veggeland)

Dommere: Skoghøy, Indreberg, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen