Spørsmål om inhabilitet for forberedende dommer som følge av uttalelser under saksforberedelsen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.10.2015, HR-2015-02164-U, (sak nr. 2015/1796), sivil sak, anke over kjennelse

X kommune (kommuneadvokaten i X v/advokat Karl Fartein Løseth) mot A mfl. (advokat Trond Hatland)

Dommere: Matningsdal, Matheson, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen