Spørsmål om saksøktes konkursbo kan trekkes inn i et erstatningssøksmål som er anlagt mot konkursdebitor før konkursåpningen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7.5.2015, HR-2015-01006-U, (sak nr. 2015/749), sivil sak, anke over kjennelse

Prima Invest AS, dets konkursbo (advokat Robert Jensen) mot Haberg Norge AS (advokat Øyvind Kilstad)

Dommere: Skoghøy, Webster, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen