Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet etter straffeprosessloven § 321 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.02.2015, HR-2015-00327-U, (sak nr. 2014/2163), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Ole Andreas Utberg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Øie, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen