Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet, jf. straffeprosessloven § 321 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.04.2015, HR-2015-00900-U, (sak nr. 2015/540), straffesak, anke over beslutning

A, B (advokat Per Danielsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Normann, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen