Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.03.2015, HR-2015-00459-U, (sak nr. 2015/459), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Arild Almklov) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Endresen, Noer, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen