Anke over lagmannsrettens kjennelse om fortsatt varetektsfengsling, jf. straffeprosessloven § 171 første ledd nr. 1

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.04.2015, HR-2015-00809-U, (sak nr. 2015/690), straffesak, anke over dom

A (advokat Nils Christian Nordhus) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Stabel, Endresen, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen