Ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.02.2015, HR-2015-00441-U, (sak nr. 2015/230), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Steinar Thommassen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Bergsjø, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen