Avslag på begjæring om oppnevning av bistandsadvokat

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.04.2015, HR-2015-00910-U, (sak nr. 2015/588), straffesak, anke over dom

A (advokat Øyvind Bratlien) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: justitaiarius Schei og dommerne Skoghøy og Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen