Avvisning som følge av tiltaltes uteblivelse, jf. straffeprosessloven § 336 første ledd første punktum

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.01.2015, HR-2015-00118-U, (sak nr. 2014/2205), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Carl Konow Rieber-Mohn) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Stabel, Indreberg

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen