Bevisavskjæring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.04.2015, HR-2015-00800-U, (sak nr. 2015/689), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Rune Valaker) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Endresen, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen