Habilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 02.03.2015, HR-2015-00486-U, (sak nr. 2015/419), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Arne Lie) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Kallerud, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen