Klage over parkeringsgebyr

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.01.2015, HR-2015-00086-U, (sak nr. 2014/2143), straffesak, anke over kjennelse

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Utgård, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen