Lagmannsrettens saksbehandling og lovanvendelse ved domfellelse for brudd på straffeloven § 239

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 27.01.2015, HR-2015-00183-U, (sak nr. 2015/70), straffesak, anke over dom

A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Utgård, Indreberg, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen