Overtredelse av straffeloven § 239 første straffalternativ, og vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 08.01.2015, HR-2015-00031-U, (sak nr. 2014/2184), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Arvid Sjødin) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Utgård, Stabel

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen