Videre anke over lagmannsrettens kjennelse om fortsatt varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.02.2015, HR-2015-00343-U, (sak nr. 2015/274), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat René Ibsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Bergsjø, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen