Anke i sak om besøksforbud etter straffeprosessloven § 222 a

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 4.9.2015, HR-2015-01827-U, (sak nr. 2015/1593), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Hallvard Helle), Den offentlige påtalemyndighet mot B (advokat Ole Martin Paulsen)

Dommere: Øie, Bårdsen, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen