Anke over ankenektelse etter strprl. § 321, annet ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.07.2015, HR-2015-01460-U, (sak nr. 2015/1094), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Shayantini Moorthy) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Webster, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen