Anke over kjennelse om varetektsfengsling i medhold av straffeprosessloven § 172 – rettshåndhevelsesarrest

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.9.2015, HR-2015-01834-U, (sak nr. 2015/1619), straffesak, anke over beslutning

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Endresen, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen