Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet, jf. straffeprosessloven § 321 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.05.2015, HR-2015-01166-U, (sak nr. 2015/752), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Jannicke Keller-Fløystad), B (advokat Helge Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: justitiarius Schei og dommerne Webster og Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen