Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til fremme av straffeanke etter straffeprosessloven § 321 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.11.2015, HR-2015-02313-U, (sak nr. 2015/2060), straffesak, anke over beslutning

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Normann, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen