Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å samtykke til at anke fremmes etter straffeprosessloven § 321 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.9.2015, HR-2015-01871-U, (sak nr. 2015/1510), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Jon Swensen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Endresen, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen