Anke over lagmannsrettens dom i straffesak hvor det alvorligste forholdet var grovt ran

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.11.2015, HR-2015-02359-U, (sak nr. 2015/2032), straffesak, anke over dom

A (advokat Fredrik Verling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Noer, Bull, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen