Anke over lagmannsrettens kjennelse om å avvise en anke over tingrettens inndragningsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.9.2015, HR-2015-01960-U, (sak nr. 2015/1731), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Øivind Sterri) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Bull, Kallerud, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen