Anke over lagmannsrettens kjennelse om avvisning av straffesak fordi tiltale ikke er tatt ut av kompetent påtalemyndighet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.8.2015, HR-2015-01773-U, (sak nr. 2015/1427), straffesak, anke over dom

Den offentlige påtalemyndighet mot Marine Harvest Norway AS (advokat Grunde Bruland) 

Dommere: Øie, Bårdsen, Ringnes

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen