Anke over lagmannsrettens kjennelse om løslatelse av en varetektsfengslet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 8.9.2015, HR-2015-01832-U, (sak nr. 2015/1613), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Trygve Staff)

Dommere: Øie, Endresen, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen